รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559