ตารางสอบวัดและประเมินผลปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560