ปฏิทินการดำเนินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านบริหารวิชาการ